Kung ikaw ay magiging dayo,
hanggang saan ka nga ba dadalhin ng agos
ng tadhanang temporaryo?
May dayo bang handang iwan ang kanyang nakasayan?
kapalit ng walang kasiguraduhang kasiyahan?

Kaya’t kung ikaw rin lang rin ay may balak lumisan,
sana naman ito’y iyong paki-bilisan,
Kasi kung ikaw nama’y may balak na manatili,
di mo na kailangan pang mag-atubiling pumili.