Kung ang ginagawa mo ay nakatutulong, nakabubuti, at nagkapagbibigay ng buhay
Sa iyo, lalo na sa iba.

Hindi mo lubos na nalalaman kung saan umaabot at aabot ang liwanag na iyong taglay. Hindi mo pa batid na ito ang maaaring maging dahilan ng kanilang pagbabalik sa Diyos.

Magpakadalubhasa ka sa pamamahagi ng iyong pangarap. Pag-igihan mo rin na masunod ang kalooban ng Panginoon na sa iyo ay hindi natatapos sa pagtawag.

Makinig ka sa boses.

Magsalita tungkol sa tiwala Niya sa lahat ng Kanyang pinili at pagkakataon sa hindi pa Siya ang pinipili.

Gawin mo ng maluwag sa loob. May ngiti at hindi nangangambang baka bumagsak kang muli. May gagawin pa Siya para sa iyo at sa pamamagitan mo.

Magpakatatag ka at mapanatag.