Hindi lahat ng nahuhulog ay may handang sumalo.

Hindi lahat ng handang sumalo ay may nahuhulog.